Integritetspolicy

Personuppgifter

Jamtved AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kommer vi inte kunna hantera beställningar eller andra ärenden.


Använder du något av kontaktformulären på vår hemsida, prenumererar på nyhetsbrev, skickar e-post, ringer till oss eller ansöker om anställning kommer dina uppgifter användas för att hantera ditt specifika ärende. Uppgifterna kan då komma att delas med utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.


Utöver de uppgifter som vi erhåller i samband med beställningar kan vi komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är (i) adressuppgifter från offentliga register, (ii) kreditupplysningar, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, uppgifter från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller andra upplysningsföretag. Uppgifterna kan behövas hämtas in mot offentliga register för att säkerställa att de uppgifter som lämnats är korrekta.


Vi behandlar uppgifterna för ditt specifika ärende. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att kunna fullgöra avtalet och i vissa fall, en rättslig förpliktelse.


Jamtved AB hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress, kontonummer, bank- och plusgironummer samt även uppgifter erforderliga för ärendet vilket kan omfatta bland annat ekonomiska förhållanden. Vidare kommer all din korrespondens att hanteras.


Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter samt behålla en god kundrelation. Vidare kan personuppgifterna användas för Jamtved AB:s marknadsföring i syfte att utveckla och analysera verksamheten. Även denna behandling sker mot bakgrund av ett berättigat intresse.


Vi kommer även att lämna ut personuppgifter till utomstående i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Jamtved AB och dig, t ex för transporter, (ii) då det inom ramen för ett visst ärenden är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer samt personuppgiftsbiträden som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut till bank, domstolar och myndigheter.


Personuppgifter sparas huvudsakligen i land inom EU/EES. Om uppgifter sparas utanför EU/EES, sker detta i enlighet med krav i gällande personuppgiftslagstiftning. Adekvat skyddsnivå föreligger.


Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Jamtved AB:s verksamhet sparas under en tid om 2 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Jamtved AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Kontakta oss på info@jamtved.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.


Personuppgiftsansvarig är Jamtved AB, 559394-6576, Brånan 600, 845 52 Åsarna, 0709-29 41 55, www.jamtved.se, info@jamtved.se.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.